Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Filia w Płocku BZP/390/6/16
144311-2016
Remont Auli z nową aranżacją w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 03.08.2016
6090
Filia w Płocku BZP/390/7/16
151263-2016
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wewnętrznej na terenie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 08.08.2016
6107
Wydział Geodezji i Kartografii ZP/GiK/03/DZ/2016
152749 - 2016
na dostawę systemu pomiarowego wyposażonego w skaner laserowy z sensorami do georeferencji z oprogramowaniem 16.09.2016
6109
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/MP/13/2016
159511-2016
Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w GG PW w Warszawie: Cz.1. wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń 324, 324A na potrzeby OKNO, Cz.2. wykonanie przebudowy świetlików oraz montaż ekranu akustycznego przy centrali klimatyzacyjnej wraz z naprawą pokrycia dachowego dachu BG PW, Cz.3. wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń 3.10, 3.11 na potrzeby KGIiSPK, Cz.4. wymiana rozdzielni NN wraz z przebudową wytypowanych wewnętrznych linii zasilających, Cz.5. wymiana stolarki drzwiowej. 16.08.2016
6117
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

159451-2016
Wykonanie przebudowy pomieszczeń 518, 523, 528, 529 w budynku Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej 17.08.2016
6118
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/SE/14/2016
160519 - 201
Wykonanie przebudowy instalacji sieci wodnokanalizacyjnej bytowej i przeciwpożarowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych i wlotów wody z sieci wewnętrznej z montażem zestawów wodomierzowych oraz rekultywacją terenu po wykonaniu robót sanitarnych na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie 19.08.2016
6119
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
WEiTI/37/ZP/2016/1035
163871 - 2016
Wykonanie robót remontowych 3 pomieszczeń w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 11.08.2016
6124
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/DS/15/2016
165109-2016
Wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3. 17.08.2016
6127
Wydział Inżynierii Środowiska Zp/WIBHiIŚ/3/2016
164331-2016
Remont wybranych pomieszczeń w gmachu WIBHiIŚ 11.08.2016
6129