Wykonanie modernizacji pomieszczenia 026 w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 15/19
Zlecający: Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Sygnatura sprawy: WEiTI/40/ZP/2017/1031
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 583751-N-2017
Nr systemowy: 6700
Termin składania ofert: 21.09.2017
Wykonanie modernizacji pomieszczenia 026 w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 15/19
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Zbiorcze zestawienie ofert Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WEiTI/40/ZP/2017/1031