Aktualności


Środkami publicznymi są środki w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym środki pochodzące z różnych źródeł finansowania, którymi dysponuje Uczelnia bez względu na źródło ich pochodzenia.

Uczelnia wydatkuje środki publiczne w drodze udzielania zamówień publicznych na zasadach określonych przepisami:

  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 223 poz. 907 ze zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 885 ze zm.);
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 14, poz.114 ze zm.);
  • innych aktów prawnych bezpośrednio związanych z ustawą - Prawo zamówień publicznych lub wydanych na jej podstawie.

Ogłoszenia o zamówieniach

» zamieszczone do dnia 14 września 2021 r.
» zamieszczane obecnie

Pomoc

Kody CPV - wyszukiwarki
» Wyszukiwarka 1
» Wyszukiwarka 2
» Wyszukiwarka 3
 
Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych)
PL525000583400000
Pozostałe
» Intrastat
» Urząd Zamówień Publicznych
» Kurs euro
» Obowiązująca ustawa o zamówieniach
» Strona logowania do Dziennika Urzędowego UE

Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, piętro II, pok. 204
00-668 Warszawa

fax: (+48 22) 234 62 17,
        (+48 22) 628 60 75
tel.: (+48 22) 234 59 27,
       (+48 22) 234 63 41, (+48 22) 234 66 30
Administrator platformy e-zamówienia UZP dla PW
Dominika Jastrzębska
tel.: (+48 22) 234 15 74,
dominika.jastrzebska@pw.edu.pl
AKTUALNA strona internetowa
Działu Zamówień Publicznych