Aktualności


Wzory dokumentów (Politechniczne)
 • Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami (pdf)
   
  Spis załączników:
  • Załącznik nr 1. Obowiązki Pełnomocnika ds. zamówień publicznych
  • Załącznik nr 2. Plan zamówień publicznych w zakresie usług i dostaw
  • Załącznik nr 3. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
  • Załącznik nr 4. Decyzja w sprawie powołania komisji
  • Załącznik nr 5. Regulamin pracy komisji przetargowej
  • Załącznik nr 6. Formularz dyspozycji naliczenia kar umownych
  • Załącznik nr 7. Formularz dyspozycji zwrotu wadium
  • Załącznik nr 8. Rejestr zamówień publicznych, do których stosuje się postanowienia ustawy
  • Załącznik nr 9. Roczne sprawozdanie udzielonych zamówień publicznych
  • Załącznik nr 10. Procedura planowania i udzielania zamówień publicznych
  • Załącznik nr 11. Wykaz wykonawców, z którymi Politechnika Warszawska rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
    
 • Zmiana Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05.12.2013 r. (pdf)
 • Zmiana Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29.01.2014 r. (pdf)
 • Zmiana Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13.06.2014 r. (pdf)
   
 • Ujednolicony tekst Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13.06.2014 r. (pdf)
   
Wzory dokumentów (zewnętrzne)